عبداله شمیسا
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: Industrial control, non-linear control, optimum control, robotics
داخلی: 4111