سعید رحیمیان
مرتبه: استاد
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: مديريت ريسك مالي و بانكي، معاملات الگوريتمي