شهین اعوانی
مرتبه: دانشیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: فلسفه (غرب)، فلسفة اخلاق، فلسفه و حکمت اسلامی، عرفان اسلامی