احمد پویانفر
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: مهندسي مالي و طراحي ابزارهاي مالي ساختارمند در بانک ها ;مديريت ريسک در بانک ها و نهادهاي مالي ; ارزشگذاري شرکت ها و قيمت گذاري دارائي هاي مالي; قيمت گذاري قراردادهای آتی و مشتقه ها
داخلی: 4175
وبسایت شخصی: http://pouyanfar.ir