محمدصادق لبانی مطلق
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: حقوق خصوصي