محمدجواد ثقفی
مرتبه: استاد
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: معماری