حمید آرین
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: Hedge Funds.