غلامرضا اعوانی
مرتبه: استاد
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه تطبیقی، عرفان و فلسفه هنر