امیر فرجی
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: معماری-مدیریت پروژه و ساخت
داخلی: 4176