خشایار خازن
مرتبه: استادیار
زمینه های تحقیقاتی: Quantum information, spintronics, Nanotechnology, Condensed Matter, Surface science, Near-Field Spectrocopies
مسئولیت: مدير دانشكده