فرزانه یوسفی اصل

فرزانه یوسفی اصل

عضو هیئت علمی گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حسابداری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه الزهراء