هلیا واعظیان

هلیا واعظیان

مدرس گروه آموزش زبان انگلیسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مطالعات ترجمه
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علوم مالزی