ایمان شفیع بیگ

ایمان شفیع بیگ

مدرس گروه فلسفه | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
فلسفه
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی