محمدسعید ممتازنیا

محمدسعید ممتازنیا

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حقوق
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه خاتم