محمد صادق لبانی مطلق

محمد صادق لبانی مطلق

عضو هیئت علمی گروه حقوق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حقوق خصوصی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران