محمدحسین جهانگیری

محمدحسین جهانگیری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی صنایع-مدیریت زنجیره تامین
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه سوری انگلستان