فرزین خوش کارحسن کیاده

فرزین خوش کارحسن کیاده

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
حسابداری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر