مهدی دانشور نائینی

مهدی دانشور نائینی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت امور بانکی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه خاتم