محمد علی رستگار سرخه

محمد علی رستگار سرخه

عضو هیئت علمی گروه مالی و مدیریت ریسک | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد بازار برق
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه جنوا ایتالیا