نغمه پورفتحی

نغمه پورفتحی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
علوم اقتصادی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی