سید مصطفی محقق احمدآبادی

سید مصطفی محقق احمدآبادی

رئیس دانشکده علوم انسانی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حقوق
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه بلژیک