الهام رحمانی مفرد

الهام رحمانی مفرد

مدرس گروه فلسفه | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
زبان و ادبیات آلمانی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران