کامران اختیار

کامران اختیار

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت
مؤسسه آموزشی:
سازمان مدیریت صنعتی