محمد پورکیانی

محمد پورکیانی

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران