محمد تقی قزلباش تبریزی

محمد تقی قزلباش تبریزی

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حقوق مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشکده امور اقتصادی