الهام خیراندیش

الهام خیراندیش

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم اقتصادی - گرایش اقتصادسنجی
مؤسسه آموزشی:
موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی