محمدمهدی مجاهدی مؤخر

محمدمهدی مجاهدی مؤخر

مدرس گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه اصفهان