محمدهادی صادق

محمدهادی صادق

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت منابع انسانی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران