عرفان صلواتی

عرفان صلواتی

مدرس گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
ریاضی کاربردی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی امیر کبیر