شمس اله شیرین بخش ماسوله

شمس اله شیرین بخش ماسوله

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه لودز لهستان