سید فرهنگ حسینی

سید فرهنگ حسینی

مدرس گروه مالی و مدیریت ریسک | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مالی-بیمه
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران