کیانا ژاله

کیانا ژاله

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
آموزش زبان انگلیسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه فردوسی مشهد