بابک درویشی

بابک درویشی

مدرس گروه حقوق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حقوق عمومی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران