شهامت حسینیان

شهامت حسینیان

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت کسب و کار
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه عالی دفاع ملی