امید شریفی

امید شریفی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت مالی
مؤسسه آموزشی:
AMU هندوستان