مجتبی رئیس صفری

مجتبی رئیس صفری

مدرس گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت فناوری اطلاعات
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شیامن چین