ثمر احتشامی

ثمر احتشامی

مدرس گروه آموزش زبان انگلیسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مترجمی زبان انگلیسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علامه طباطبایی