محسن کافی

محسن کافی

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی فضای سبز-گلکاری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تربیت مدرس