بهروز جوانمرد

بهروز جوانمرد

مدرس گروه حقوق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حقوق جزا
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی