سعید مشکین فام

سعید مشکین فام

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی صنایع -برنامه ریزی و مدیریت تولید
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات