وجیهه افضلی ابرقوئی

وجیهه افضلی ابرقوئی

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم اقتصادی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تربیت مدرس