نگار ارمغان

نگار ارمغان

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی صنایع
مؤسسه آموزشی:
انستیتو ملی پلی تکنیک لورن فرانسه