مرضیه هاشمی

مرضیه هاشمی

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
روانشناسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه الزهراء