منصوره شهریاری احمدی

منصوره شهریاری احمدی

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
روانشناسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات