شاهین جوادی

شاهین جوادی

مدرس گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
کارآفرینی-بخش عمومی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران