سونا بایرام زاده

سونا بایرام زاده

عضو هیئت علمی گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت سیستم ها
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی