روزبه بالونژاد نوری

روزبه بالونژاد نوری

استاد اقتصاد 2 | ساختمان شماره 1

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم اقتصادی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه مازندران