مهران دشتی تهرانی

مهران دشتی تهرانی

عضو هیئت علمی گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
معماری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه کارلسروهه - آلمان