احسان نیک صفت

احسان نیک صفت

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت پروژه و ساخت
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران