محمدرضا مریدی

محمدرضا مریدی

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
جامعه شناسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی